Trafikpolicy Miljöpolicy hos 1000 Flytt AB!


Vi är ett flyttföretag med trafikpolicy som ställer höga krav på trygghet och kvalitet.

1000 Flytt AB är ett svenskt flyttföretag med trafikpolicy och kontor i Göteborg.

Vår trafikpolicy är klar och tydlig för våra arbetare.

Vår trafikpolicy är klar och tydlig för våra arbetare.

Vår ambition är att uppfattas som ett seriöst företag med god tillväxt och stabil ekonomi.
Detta vill vi uppnå genom att ha ett tydligt kundfokus, vara innovativa samt erbjuda god

tillgänglighet och hög personlig service.

Vi på 1000 Flytt AB tillhandahåller våra flyttjänster på ett sätt som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling.
För oss innebär det att:
– Öka medvetenhet, engagemang och kunskap på miljöområdet bland medarbetare, leverantörer och kunder.
– Effektivisera och miljöanpassa transporter och emballering i samband med flyttningar.
– Minimera olycksrisker i samband med produktion av våra tjänster.
– Minimera mängden osorterat avfall från vår verksamhet.

Trafikpolicy

All personal, verksam inom 1000 Flytt AB eller därtill knuten underleverantör,
skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder m. fl. skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företag agerande.

– Fordonen skall var i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
– Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.
– Största hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
– Bilbälte skall alltid användas.
– System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.
– All personal som framför fordon skall vara drogfri.
– All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.
-En bra personalvård skall bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete. Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.

 


 

Genom ett systematiskt och förebyggande arbete med ständiga förbättringar på miljöområdet skall vi säkerställa att vår verksamhet uppfyller de miljökrav som finns från lagstiftning, kunder och branschorganisationer.

Skulle vi ha fullt upp så rekommenderar vi Flyttfirmor Göteborg som oberoende hemsida för att hitta bra pris på flyttfirmor med priset utsatt och med öppettiderna.
Tillbaks till startsidan för Tusenflytt AB.

Guldhedens flytt och Nordiska flyttkompaniet är två andra flyttfirmor.

1000 Flytt AB tel 0704-77 50 05 öppet alla dagar 08.00-22.00